Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego Modelmania.pl, który znajduje się na stronie www.modelmania.pl/sklep_rc/ określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego Modelmania.pl. Klient ma obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Dalsze użytkowanie strony, w tym szczególności złożenie zamówienia, oznacza, że Klient zna i akceptuje Regulamin sklepu i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Właścicielem sklepu internetowego Modelmania.pl (zwanego dalej: „SKLEPEM”) jest Fabryka Dobrych Pomysłów Michał Jasiński z siedzibą w Toruniu, ul. Przy Skarpie 23g/72, 87-100 Toruń, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod nr 60037, posługująca się NIP 879-202-58-52 (zwany dalej: "FDP").
1.2. SKLEP działający pod adresem www.modelmania.pl/sklep_rc/ służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie SKLEPU za pośrednictwem sieci Internet.
1.3. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w SKLEPIE uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.
1.4. Oferta SKLEPU obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.5. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT wg obowiązującej stawki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy.
1.6. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w pkt. 1.5. powyżej, Sklep poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.
1.7. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie SKLEPU są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej zgody SKLEPU. W szczególności Klient nie jest uprawniony do: (a) kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, (b) tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału, (c) rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Materiału, (d) publicznego prezentowania Materiału, (e) wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych adresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.
2.2. Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
2.3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez SKLEP dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a FDP.
2.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
2.5. SKLEP zastrzega sobie prawo do tego, że informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.
2.6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze SKLEPEM są:
E-mail: rc@modelmania.pl ; Telefon: 697 115 540;
Adres korespondencyjny: FDP Michał Jasiński, ul. Przy Skarpie 23g/72, 87-100 Toruń

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje o kolejnych zmianach statusu zamówienia.
3.2. Zamówione towary FDP dostarcza do Klienta za pośrednictwem kuriera lub innych firm spedycyjnych zgodnie z danymi zawartymi zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia.
3.3. W przypadku gdy FDP nie będzie mogła zrealizować zamówienia z powodu braku dostępności towarów o właściwościach wskazanych przez Klienta w zamówieniu, FDP może za uprzednią zgodą Klienta, spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samem jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę. W przypadku braku wyrażenia przez Klienta zgody, FDP niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni zwrócić Klientowi całą otrzymaną przedpłatę.
3.4. W przypadku braku wszystkich zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę zgodnie z pkt 6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli Klient nie wyrazi zgody na częściową realizację zamówienia, to FDP niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 14 dni zwróci Klientowi dokonane przedpłaty.
3.5. Jeżeli w celu realizacji zamówienia, istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez FDP, wówczas FDP zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone przez FDP niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 72h od złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia, FDP niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 72h od złożenia zamówienia zawiadomi Klienta o braku możliwości jego realizacji.
4.2. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie FDP, wówczas są one wysyłane do Klienta niezwłocznie, tj. w terminie od 1 do 7 dni roboczych, licząc od potwierdzenia zamówienia. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, towar zostanie dostarczony Klientowi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w osobnej korespondencji e-mail.
4.3. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.
4.4. Zamówienie może być realizowane w częściach wyłącznie na wyraźne życzenie Klienta.

5. FORMY ZAPŁATY

5.1. FDP akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar:
(a) Za pobraniem - płatności za zamówiony towar Klient dokonuje przy odbiorze przesyłki z towarem. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony przez FDP w dniu wysyłki i dołączony do przesyłki,
(b) Przedpłata – przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru, i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym FDP towar jest wysyłany przez FDP. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki,
(c) Zapłata osobista i odbiór osobisty towaru - w siedzibie SKLEPU, przy ul. Sobieskiego 1/10 w Toruniu, w godzinach ustalonych Klientem.

6. KOSZTY DOSTAWY

6.1. Dostawa zamówionego towarów odbywa się jedynie w Polsce. Doręczenie przesyłki poza granice Polski wymaga dodatkowego uzgodnienia przez Strony.
6.2. Koszty przesyłki na terenie Polski będą naliczane według stawek obowiązujących dla poszczególnych operatorów pocztowych, w zależności od typu, wagi i rodzaju przesyłki. O wysokości kosztów przesyłki Klient zostanie poinformowany każdorazowo przed zawarciem umowy.

7. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

7.1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w postaci paragonu z kasy rejestrującej lub faktury VAT, oraz pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy.
7.2. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione na dokumencie sprzedaży.
7.3. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, a zamówienie nie jest jeszcze skompletowane, FDP zobowiązany jest w ciągu 7 dni do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty.
7.5. W momencie dostarczenia towaru do Klienta, jest zobowiązany sprawdzić, czy paragon lub faktura VAT zostały dołączone do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu w sposób wskazany w pkt 2.6 Regulaminu.

8. RĘKOJMIA

8.1. FDP wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt. 8.2. Regulaminu.
8.2. Konsumentem jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą.
8.3. Wobec Konsumenta FDP ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.
8.4. Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których FDP zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował FDP przy zawarciu umowy, a FDP nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.
8.4. FDP odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.
8.5. FDP jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
8.6. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że FDP niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez FDP albo FDP nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
8.7. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
8.8. Konsument może zamiast zaproponowanego przez FDP usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez FDP.
8.9. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
8.10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.
8.11. Konsument realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt FDP dostarczy wadliwy towar Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

9.1. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym SKLEP w sposób przewidziany w pkt. 2.6.
9.2. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:
(a) przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz
(b) przesłanie zakupionego towaru do FDP, przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane do FDP za pobraniem nie będą przyjmowane przez FDP.
9.4. FDP zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
9.5. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona FDP zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.
9.6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta SKLEP zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
9.7. Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru (np. stan taśm, plomb) Klient zgłasza osobie dostarczającej towar (kurierowi) i sporządza protokół, który podpisują Klient oraz osoba dostarczająca towar. W przypadku gdy kurier odmawia sporządzenia protokołu należy odmówić przyjęcia przesyłki i zgłosić tą okoliczność FDP i firmie kurierskiej.
9.8. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem, z zastrzeżeniem pkt 9.9.
9.9. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Okoliczność, ta nie pozbawia Klienta możliwości złożenia reklamacji.
9.10. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 9.7. i 9.8. może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez FDP, z zastrzeżeniem pkt 9.9.

10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

10.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w SKLEPIE bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
10.2. Konsument może odstąpić od umowy, składając FDP oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i ma charakter dobrowolny.
10.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.
10.4. Konsument zwróci FDP towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
10.5. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres FDP wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.
10.6. FDP w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.
10.7. FDP dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
10.8. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

11. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

11.1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez FDP, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
11.2. FDP zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży z wyjątkiem, gdy następuje to na żądanie organów władzy publicznej w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa.
11.3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie. Klient ma prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy danych FDP.
11.4. Klientowi SKLEPU przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. Klient jest również uprawniony do poprawienia i zmiany przekazanych FDP danych osobowych, oraz w zakresie przewidzianym w ustawach szczególnych również do żądania ich usunięcia.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej SKLEPU, tj. z dniem 1 listopada 2015 r.
12.2. FDP zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie SKLEPU i po uprzednim poinformowaniu Klientów korzystających z usług SKLEPU.
12.3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.
12.4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji dotyczących realizacji zamówienia.
12.5. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a FDP będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla FDP. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 8.2. Regulaminu.
12.6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

ZAŁĄCZNIK Nr1

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

........................................
(miejsce i data)


.............................................................
(imię, nazwisko i adres konsumenta)

Do:
FDP Michał Jasiński
ul. Przy Skarpie 23g/72
87-100 Toruń


Ja niżej podsiany ............................................................., niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży nr ................................, zawartej dnia ............................... dotyczącej zakupu następujących towarów: .............................

Proszę o zwrot kwoty .................. zł w następujący sposób ..............................

Zamówiony towar zwrócę za pośrednictwem ............................. w ciągu ....................... od daty nadania niniejszego pisma.


........................................................
podpis konsumenta

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować FDP o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego i podpisanego oświadczenia.

Dla Państwa wygody mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu sklepu internetowego, przy czym skorzystanie z zamieszczone wzoru jest całkowicie dobrowolne.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia przez nas oferowany), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedający zastrzega sobie prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zakupioną rzecz proszę odesłać na adres: Modelmania.pl, ul. Sobieskiego 1/10, 87-100 Toruń, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.